Regulamin

I. Definicje
1. Zegzda Sp. z o.o. - właściciel Serwisu,  firma pod spółką Zegzda sp. z o. o.  z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowaną w SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000676257, REGON 367214202, NIP 7343548557.
2. Serwis - internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, klipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to http://lideruj.pl
3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 
4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu. 
5. Materiały – szkolenia elearningowe, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu. 
6. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych, będących dodatkiem do Produktu. 
7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci szkoleń elearningowych oraz plików komputerowych. 
8. Produkt Bezpłatny - Nieodpłatne materiały udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 
9. Płatności recurringowe – cykliczna płatność, dokonywana w formie comiesięcznego abonamentu. 
10. Pakiet abonamentowy – pakiet materiałów wyszczególnionych w dziale pakiety abonamentowe, w tym również pakiet materiałów realizowanych na żywo. 
11. Dzień pobierania opłaty – dzień, w którym realizowana jest miesięczna płatność wynikająca z wysokości kwoty wybranego pakietu abonamentowego. 
12. Opłata abonamentowa – wysokość opłaty wynikająca z wybranego przez użytkownika pakietu abonamentowego 
II. Postanowienia ogólne
1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 
2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail (dodatkowe przepisy regulujące ten temat znajdują się w części zatytułowanej "Wymagania techniczne i sprzętowe"). 
3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 
5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Zegzda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
6. Zegzda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie Zegzda Sp. z o.o., podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy Zegzda Sp. z o.o. sp. z o.o.
III. Korzystanie z Serwisu
Składanie i realizacja zamówień
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci kursów elearningowych w tym plików video oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń do samodzielnego wykonania przez Użytkownika, raporty i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo. 
2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Zegzda Sp. z o.o. należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 
3. Korzystanie z produktów zamieszczonych w serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na co miesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej użytkownika serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach określonych w dziale „pakiety abonamentowe”.
4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową lub umożliwienie pobrania całego Produktu, lub jego części, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera. 
6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 
7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Zegzda Sp. z o.o.. 
8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. 
Opłaty
1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 
2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
3. Korzystanie z serwisu jest również możliwe za pomocą płatności recurringowych. 
4. Wybierając możliwość płatności recurringowych, użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez użytkownika pakiecie abonamentowym. 
5. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty 
6. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu („Dzień pobierania opłaty”). 
7. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym klient zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty. 
8. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym, kwoty. 
9. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany. 
10. Wysokość opłaty w ramach danego abonamentu nie może ulec podniesieniu w trakcie trwania umowy z Zegzda Sp. z o.o. Zegzda Sp. z o. o.
11. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa.
Pakiety abonamentowe
1. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne 
2. Płatności za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy są regulowane w formie płatności recurringowych. 
3. Pakietem abonamentowym jest pakiet “Sprzedaż- pakiet podstawowy”
4.W skład pakietu wchodzą poszczególne materiały dostępne w ramach platformy elearninogowej.
Koszt pakietu abonamentowego “Sprzedaż- pakiet podstawowy” wynosi 27 zł brutto. 
Wypowiedzenie umowy
1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą z Zegzda Sp. z o.o.. Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. Zegzda Sp. z o.o. potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy. 
2. Zegzda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia). 
3. Zegzda Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: - naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od Zegzda Sp. z o.o. (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); - uzasadnione podejrzenia Zegzda Sp. z o.o. że popełniają Państwo lub popełnili Działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; - konieczność wynikająca z przepisów prawa.
Okres próbny
1. W przypadku pierwszej rejestracji w Serwisie, Użytkownik ma możliwość skorzystania z okresu próbnego 
2. Okres próbny dotyczy tylko i wyłącznie nowych użytkowników, którzy zarejestrowali i potwierdzili rejestracje swojego konta w Serwisie. 
3. Aby skorzystać z okresu próbnego, Użytkownik musi podać dane wskazane w ust. 5 w dziale „Opłaty” oraz wyrazić zgodę na obciążenie swojej karty płatniczej w ramach płatności recurringowych. 
4. Czas trwania okresu próbnego jest każdorazowo wyszczególniony w ofercie zamieszczonej na stronie http:/lideruj.pl, do której Użytkownik ma dostęp za pomocą swojego konta. 
5. Koszt okresu próbnego wynosi 7 zł brutto i umożliwia korzystanie z serwisu przez Użytkownika w ramach wskazanego pakietu abonamentowego. W okresie próbnym nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty. 
6. W czasie trwania okresu próbnego Użytkownik ma możliwość bezpłatnej rezygnacji z wybranych usług w dowolnym momencie.
7. W przypadku braku rezygnacji z wybranej oferty przed zakończeniem okresu próbnego, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 30 dni w ramach wskazanego pakietu abonamentowego. 
8. Po zakończeniu okresu próbnego, w przypadku braku rezygnacji, karta Użytkownika zostanie obciążona, zgodnie z wysokością wskazaną w cenie danego pakietu abonamentowego i na zasadach wskazanych w dziale „opłaty” 
9. Użytkownika, który nie zrezygnował z okresu próbnego oraz dalszego płatnego okresu 30-dniowego traktuje się jako pełnoprawnego Użytkownika danego pakietu abonamentowego, który posiada prawa i obowiązki wskazane w pozostałych przepisach regulaminu. 
10.Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na zasadach wskazanych we właściwym dziale 
Zasady korzystania z zakupionych produktów:
1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 
3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 
4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, Zegzda Sp. z o.o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Reklamacje i zwroty:
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@nikodemzegzda.pl
2. Zegzda Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Zegzda Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 
3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on we wskazanej przez Zegzda Sp. z o.o. przeglądarce internetowej, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Zegzda Sp. z o.o. lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Zegzda Sp. z o.o. z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy lideruj.pl (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu. 
4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Zegzda Sp. z o.o. o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 
5. Zegzda Sp. z o.o. blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 
6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, Zegzda Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 
7. Zegzda Sp. z o.o. dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji 
8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Zegzda Sp. z o.o., Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 
9. Zegzda Sp. z o.o. deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) 11. O braku możliwości odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony każdorazowo przed zakupem wybranego Produktu. 

Faktury VAT 
1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 
2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 
3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 
IV. Postanowienia końcowe
Zmiany regulaminu
1. Zegzda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Zegzda Sp. z o.o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 
2. Zegzda Sp. z o.o. nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
3. Zegzda Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
4. Zegzda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Zegzda Sp. z o.o.. 
5. Zegzda Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia produktów w terminie.